ขอเชิญชวนน้องๆที่อยู่ม.6 แล้วสนใจจะศึกษาต่อ ในคณะสถาปัตย์

ตอนนี้โอกาสมาแล้วคร้้าบบบ

 

 

" โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ ปีการศึกษา 2553
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ "

 

1. จำนวนนิสิตที่รับเข้าศึกษา            45 คน    โดยแบ่งเป็น

    หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต      30 คน
    หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  15 คน

2. ระยะเวลาและกำหนดการดำเนินงาน

     การขายใบสมัครและรับสมัคร
     ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2553 – วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553

     การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ        วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553
     การสอบข้อเขียนและปฏิบัติการ            วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2553
     การประกาศผลการสอบ                      วันพุธที่ 5 มกราคม 2554
     การสอบสัมภาษณ์                              ดำเนินการร่วมกับการสอบ สัมภาษณ์นิสิต                                                           ที่รับเข้า เรียนโดย สกอ.


 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
     - เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
       หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า โดยผลการเรียนระดับมัธยมปลาย
       หรือเทียบเท่า (GPAX) 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษา
       ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การ
       ยอมรับหรือเทียบเท่า โดยมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดหลักสูตร        (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
     - เป็นผู้ที่สอบผ่าน GAT PAT4 ครั้งที่ 1 และ 2 ในปี 2553 หรือสามารถใช้คะแนน
       GAT PAT4 ของปี 2552 ทั้งนี้ให้เลือกคะแนนครั้งที่ดีที่สุด


4. วิธีการสมัครสอบ
     - 
ผู้สมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครพร้อมจ่ายเงินค่าสอบได้ ด้วยตนเอง
      ที่ศูนย์รับสมัครโครงการรับตรง 2554 ชั้น 1คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์       
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หรือ
     -
ผู้สมัครสอบสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการโอนเงินผ่านทาง
                 บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
                 สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
                 ชื่อบัญชี โครงการรับตรงคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
                 เลขที่บัญชี 374-1-52006-2
       แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ :
                 โครงการสอบคัดเลือกนิสิตระดับปริญญาตรี โดยวิธีการรับตรง ภาคปกติ
                 ปีการศึกษา 2554ฝ่ายทะเบียน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
                 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
                 กรุงเทพมหานคร 10900
                (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ ยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นหลัก)

 

5. วิธีการซื้อใบสมัครสอบ
     - ผู้สมัครสอบสามารถซื้อใบสมัครสอบได้ที่ ศูนย์รับสมัครโครงการรับตรง 2554 ชั้น 1
       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทร 0 2942 8960 ต่อ 204, 171
       หรือ โทรสาร 0 2579 0113 ต่อ 4051 ในราคา 200 บาท
     - สั่งซื้อทาง E-mail ได้ที่ คุณพจนา สมทรัพย์ หรือ คุณณัชชา สวัสดีมูล
       E-mail: Arch-ku@hotmail.com ในราคา 250 บาท (รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์แล้ว)
       โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัย
       เกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี โครงการรับตรง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
       เลขที่บัญชี 374-1-52006-2 พร้อมแฟกซ์หลักฐานการโอนค่าสมัครสอบคัดเลือก
       1,000 บาท (คณะฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณี)

 

6. หลักฐานการสมัคร
    - เอกสารการสมัครสอบ  พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะต้อง
      ระบุสาขาที่เลือกในการสอบเพียง 1 สาขาอย่างชัดเจน พร้อมติดรูปถ่ายและลงลายมือชื่อ
      ในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบให้เรียบร้อย
    - หลักฐานการจ่ายค่าสมัครสอบ ในกรณีที่โอนเงินค่าสมัครสอบให้นำหลักฐานการโอนเงิน
      ฉบับจริง พร้อมกับเขียนชื่อ นามสกุล ของผู้สมัครให้ครบถ้วน
    - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนตามข้อกำหนด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - ผลคะแนนสอบความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ (PAT4)พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - ผลคะแนนสอบความถนัดทั่วไป (GAT) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
      โดยสามารถส่ง ผลคะแนนสอบ GAT และ PAT4 ด้วยตนเองได้ที่       ศูนย์รับสมัครโครงการตรง ชั้น 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
      หรือทาง E-mail : Arch-ku@hotmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2553
    

          ผู้เข้าสอบสามารถยืนยันสิทธิิ์การเข้าศึกษากับคณะใน มก. ได้เพียงคณะเดียว หากมีการ
    ยืนยันสิทธิ์ ซ้ำซ้อน สำนักทะเบียนและประมวลผลจะทำการตัดสิทธิ์ทั้ง 2 คณะวิชา โดยรายชื่อ
    ผู้ยืนยันสิทธิเข้าศึกษากับ มก. จะถูกส่งไป สกอ. เพื่อตัดสิทธิ์การยื่น Admission หากปรากฏ
    ภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งอยู่ก่อนทำการสมัคร

 

7. เอกสารการสมัครสอบและรายละเอียด

http://www.arch.ku.ac.th/direct54/Direct_Exam_PR_Web_54.pdf

 

 

AKU Direct Exam 2554(facekook รับตรง 54)

http://www.facebook.com/pages/AKU-Direct-Exam-2554/113055685415278

 

 

 

หรือที่เว็บนี้ครับ >>>   http://www.arch.ku.ac.th/direct53/index.html

 

 

 

 

มาเรเร้วว มาสมัครกัน

 พี่ๆ อาจารย์ รอน้องๆกันอยู่นะครับ ~

 

Edit : แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมล่ะคร้าบ ขอ publish อีกครั้งนะฮะ

Comment

Comment:

Tweet

เพื่อนสาย

อัพการ์ตูน เร้ว

รออ่านอยู่confused smile

55

#10 By Boonriz's Move Along on 2010-10-13 01:24

แวะมาเยี่ยมเยียนหนุ่มม.เกษตรที่หลงผิดส่งข้อความมาใน facebook เรา ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ! ฮาาาา confused smile

#9 By EinniF™ on 2010-10-13 00:40

ไม่ทันซะแล้ว

แก่เกินเอ็นsad smile

#5 By talk2b on 2010-09-05 13:38

เรียนจบแล้ว กลับไปเรียนคณะอื่นอีกได้ไหมหล่าาา

555+cry cry

#4 By : : p l o y d : : on 2010-09-03 07:49

เปิดแล้วหรอเนี่ย เร็วจัง...
รีบสมัครกันเยอะๆนะจ๊ะ ^^

#3 By carysis on 2010-09-03 07:19

ถึงแล้วคร้าบ >.< มาเลยมาเลย มาสมัครกันเลยครับ

#2 By - Suratuck - on 2010-09-03 01:55

มันถึงเวลานี้ของปีอีกแล้วเหรอเนี่ย ยังรู้สึกว่าเพิ่งเดินเข้าห้องสมุดถาปัดไปซื้อใบสมัคร(ให้คนอื่น)มาเอง

เวลาช่างไวจริงๆ

#1 By นักทางเดิน on 2010-09-03 01:21